Anunțuri concursuri și licitații

  Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere pentru concursul de promovare grad profesional (104,5 KiB, 34 hits)

  Rezultate selectie dosare - functionar asistenta sociala (621,6 KiB, 139 hits)

  Rezultate selectie dosare - functionar contabilitate taxe si impozite (558,1 KiB, 124 hits)

  Anunt concurs angajare Inspector (4,0 MiB, 138 hits)

  Anunt concurs angajare referent (4,2 MiB, 105 hits)

ANUNȚ ANGAJARE MANAGER PROIECT, EXPERȚI(COORDONATOR GT, SPORT, ARTE SI IT) ÎN CADRUL PROIECTULUI ID 108329  DIN CADRUL PRIMARIEI COMUNEI PAUCA, JUDETUL SIBIU  

  Anunt Angajare Manager Proiect Experti (496,7 KiB, 186 hits)

INCHIRIERE DE SPATII

29.03.2018

Comuna Păuca, Judetul Sibiu, reprezentată prin primar, DANCU NICULAE, cu sediul în  Comuna Păuca,  localitatea Păuca, nr. 172 jud. Sibiu , cod de înregistrarea fiscală 4241206 , telefon 0296.580.101  fax. 0269.580.111 , organizează licitație publică cu plic închis pentru inchiriere:

 1. Spatiu comercial cu destinatie farmacie Situata in Pauca nr. 96A ap.1 sc.A. Pretul minim de inchiriere este de 130 EUR/luna. Suprafata utila este de 41,14mp.
 2. Spatiu comercial cu destinatie farmacie Situata in Bogatu Roman. Pretul minim de inchiriere este de 110 EUR/luna. Suprafata utila este de 31,44mp

Licitația va avea loc în ziua de 4.aprilie.2018, ora 11,00 la sediul Primăriei comunei Păuca din localitatea Păuca, str. Principală nr.172, Comuna Păuca, Judetul Sibiu, iar ofertele trebuie depuse până la data de 4.aprilie.2018 ora 10,00 – la registratura Primăriei comunei Păuca , la adresa indicată mai sus.

Spatiile se vor inchiria doar pentru functionarea unor farmacii.

În cazul în care se dorește vizitarea amplasamentului, se depune o solicitare scrisă în acest sens la registratura Primăriei comunei Păuca, persoană de contact dl. Natea Petru  – secretar, mobil 0763.600.937.

01.11.2017

A N U N T   P U B L I C

privind vânzarea unui imobil din domeniul privat al comunei Păuca,

Judetul Sibiu

Comuna Păuca, Judetul Sibiu, reprezentată prin primar, DANCU NICULAE, cu sediul în  Comuna Păuca,  localitatea Păuca, nr. 172 jud. Sibiu , cod de înregistrarea fiscală 4241206 , telefon 0296.580.101  fax. 0269.580.111 , organizează licitație publică cu plic închis penru vânzarea imobilului situat în localitatea Bogatu-Român nr. 161 , Comuna Păuca, judetul Sibiu, spațiu de producție,  în suprafață totală construită de 376.mp, compusă din : 1.hol, 3.spații de producție, 1.oficiu, 1.magazie, grup sanitar și vestiar,  și teren aferent în suprafață totală de 4519.mp, imobil înscris în C.F. 100061 – Păuca și C.F. nr.100062 – Păuca.

Prețul minim de pornire a licitației este de : 568.000.lei.

Licitația va avea loc în ziua de 7.noiembrie.2017, ora 11,00 la sediul Primăriei comunei Păuca din localitatea Păuca, str. Principală nr.172, Comuna Păuca, Judetul Sibiu, iar ofertele trebuie depuse până la data de 7.noiembrie.2017 ora 10,00 – la registratura Primăriei comunei Păuca , la adresa indicată mai sus.

Caietul de sarcini se regăsește publicat pe site-ul Primăriei comunei Păuca la adresa : www.comunapauca.ro.

În cazul în care se dorește vizitarea amplasamentului, se depune o solicitare scrisă în acest sens la registratura Primăriei comunei Păuca, persoană de contact dl. Natea Petru  – secretar, mobil 0763.600.937.

Anunt vanzare

Caiet de sarcini si regulament

Raport evaluare – Bogatu

13.12.2016

  Raport selectie parteneri privati proiect POCU (1,3 MiB, 407 hits)

28.11.2016

  Anunt selectie parteneri POCU 2014-2020 (131,2 KiB, 400 hits)

  ANEXA 1 - Scrisoare de intentie (250,3 KiB, 384 hits)

  ANEXA 2 - Fisa partenerului (251,4 KiB, 357 hits)

  ANEXA 3 - Grila de evaluare etapa de calificare a ofertantilor (258,2 KiB, 366 hits)

  ANEXA 4 - Grila evaluare si selectare a ofertantilor (295,9 KiB, 357 hits)

.

.

29.10.2010

ANUNŢ CONCURS

Primăria Comunei Păuca, judeţul Sibiu
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de:

CONSILIER

clasa I, grad profesional superior

în cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe.

CONDIŢII

Generale

 • cele prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Specifice

 • a) Studii de specialitate: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice
 • b) Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: operare (Office, Internet) – nivel mediu;
 • c) Limbi străine: nu este cazul;
 • d) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: responsabilitate, integritate, lucru în echipă, abilităţi de comunicare;
 • e) Cerinţe specifice: nu este cazul
 • f) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 9 ani.

Data concursului:

proba scrisă – 30 noiembrie 2010, ora 10:00

interviul – 3 decembrie 2010, ora 10:00

Dosarele se depun până la data de 19 noiembrie 2010 orele 13:00 la secretarul comunei Păuca.

Locul de desfăşurare al concursului

sediul Primăriei Comunei Păuca.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă:

 • formularul de înscriere;
 • actul de identitate (copie şi original);
 • diplomele de studii (copie şi original);
 • carnetul de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă (copie şi original);
 • cazierul judiciar; adeverinţă care să ateste starea de sănătate;
 • declaraţie pe proprie răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0269580101.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe

 1. Legea nr.188/1991 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
 3. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Legea nr.273/2006 privin finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr.571/2003-Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Titlul I şi Titlul IX.
 6. Legea nr.69/2010 – a responsabilităţii fiscal-bugetare.

PRIMAR,
Niculae Dancu

 SECRETARUL COMUNEI,
Petru Natea